Algemene voorwaarden

Van:

Kunstgrasvoordeel

Schering 17
8281 GX Genemuiden
KVK-nummer: 05055285
BTW-nummer:

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Tapijtwereld International B.V., hierna: ‘Tapijtwereld’, gevestigd te Genemuiden.

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Tapijtwereld: Tapijtwereld International BV alsmede handelend onder de namen: Fabrieksverkoop Genemuiden, fabrieksverkoopgenemuiden.nl, kunstgrasvoordeel.nl en koopjekunstgras.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05055285.
Opdrachtgever: de wederpartij van Tapijtwereld met wie een overeenkomst wordt gesloten.
2. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft specifiek betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de Opdrachtgever aangeduid met de term “consument”.
3. Alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen Tapijtwereld en een Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van deze Opdrachtgever.
4. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en nadat die door Tapijtwereld schriftelijk is bevestigd. Een dergelijke afwijking is slechts eenmalig van toepassing. Voor elk ander geval gelden slechts de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. Offertes, bestellingen, totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes van Tapijtwereld zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.
2. Een overeenkomst tussen Tapijtwereld en Opdrachtgever komt tot stand nadat Opdrachtgever het aanbod van Tapijtwereld heeft geaccepteerd.
3. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of vervolgopdrachten.
4. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Tapijtwereld niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
5. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Tapijtwereld het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

Artikel 3. Leveringstermijnen
1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen.
2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft Opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden. Ondanks een overschrijding van de leveringstermijn blijft Opdrachtgever onverkort gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
3. Tapijtwereld is evenmin gebonden aan leveringstermijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer nagekomen kunnen worden.
4. In afwijking van lid 2 en 3 is de consument na schriftelijke ingebrekestelling, met daarin een redelijke termijn om alsnog te leveren, bevoegd de overeenkomst te ontbinden na de gestelde termijn.

Artikel 4. Levering, risico
1. Het risico voor de te leveren zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Tapijtwereld verlaten of Tapijtwereld aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
2. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hem ter beschikking worden gesteld.
3. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever en op een door Tapijtwereld te bepalen wijze. Tapijtwereld is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
4. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van Tapijtwereld, maar voor rekening van de consument.
5. Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook niet in staat is om de zaken in ontvangst te nemen op de overeengekomen plaats zal Tapijtwereld de zaken (doen) opslaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever moet Tapijtwereld binnen een door Tapijtwereld te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren.
6. Indien Opdrachtgever na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Tapijtwereld heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Tapijtwereld een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Tapijtwereld alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 5. Kosten
Eventuele, bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekende verhogingen van de ten laste van Tapijtwereld komende kosten van welke aard ook, welke verhogingen zich niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen en rechtstreeks of indirect van invloed zijn op de nakoming van de overeenkomst kunnen vanaf het moment van die verhoging aan Opdrachtgever worden doorberekend. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst worden alleen doorberekend indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 6. Overmacht
1. Tapijtwereld is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: vertraging bij aanlevering door toeleveranciers; werkstaking bij Tapijtwereld, schaarste van zaken, staking of vertraging van vervoerders, ziekte van personeel van Tapijtwereld enz.
2. Als door overmacht de uitvoering van (een gedeelte van) een overeenkomst meer dan een maand is vertraagd, en er geen zicht op is wanneer de overmachtsituatie eindigt, hebben zowel Tapijtwereld als Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hieruit recht op schadevergoeding voortvloeit, Opdrachtgever is echter verplicht tot betaling van de koopprijs voor reeds geleverde zaken.
3. Indien naar het oordeel van Tapijtwereld de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, is zij gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht opleveren, dan wel eventueel overmacht opleverende gevolgen daarvan, zich niet meer voordoen.
4. Indien naar het oordeel van Tapijtwereld de overmacht van blijvende aard is, dan blijft zij gerechtigd betaling te vorderen van de koopprijs voor reeds geleverde zaken.
5. Onderhavig artikel is niet van toepassing op de consument, voor hem gelden de wettelijke bepalingen omtrent overmacht.

Artikel 7. Opschorting levering
1. Indien er gerede twijfel bij Tapijtwereld bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is Tapijtwereld bevoegd de over-eengekomen levering van zaken uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Tapijtwereld als gevolg van deze vertraagde aflevering te lijden schade.
2. Tapijtwereld is ook bevoegd om door Opdrachtgever ter hand gestelde zaken onder zich te houden, zowel de bewerkte als de onbewerkte, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van het door Opdrachtgever aan Tapijtwereld verschuldigde.
3. Onderhavig artikel is niet van toepassing op de consument, voor hem gelden de wettelijke bepalingen omtrent opschorting.

Artikel 8. Kwaliteit
1. Getoonde en/of verstrekte stalen, monsters, tekeningen, modellen en voorbeelden evenals opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, hoeveelheden, materialen, kwaliteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Tapijtwereld zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slecht ter aanduiding. Hieraan kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Het hier gestelde geldt eveneens bij afwijkingen in lengte, breedte, dikte, kleur en afwerking, verpakking en etikettering.
2. Tapijtwereld garandeert niet dat de wijze van maken of vermaken van de materialen, dan wel de materialen zelf, geschikt zijn voor het doel waarvoor Opdrachtgever ze bestemt. Dit lijdt alleen uitzondering indien Tapijtwereld een en ander schriftelijk heeft gegarandeerd.
3. De wijze van maken of vermaken van de materialen, dan wel de materialen zelf, zijn echter alleen geschikt voor normaal gebruik. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst dient te beantwoorden.
4. Opdrachtgever dient ten aanzien van het schoonmaken van geleverde zaken de geldende voorschriften te hanteren. Tapijtwereld kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van een onjuiste behandeling door Opdrachtgever.
5. Als gevolg van variaties in vezels, garens en verfstoffen, kan Tapijtwereld geen nauwkeurige kleurovereenkomsten garanderen met de ter beschikking gestelde voorbeelden, staalboeken, of tussen diverse productiepartijen of tussen stofferingsmaterialen.
6. Kleurechtheid varieert per type materiaal en kan door Tapijtwereld nimmer worden gegarandeerd. Dit vormt nimmer een grond voor reclames, dan wel aansprakelijkheid van Tapijtwereld.

Artikel 9. Montage van zaken
1. Indien Tapijtwereld dient zorg te dragen voor het aanbrengen dan wel monteren van geleverde zaken, dan dient zulks schriftelijk te zijn overeengekomen.
2. In alle gevallen dient Opdrachtgever voor aflevering en montage van deze zaken zorg te dragen voor een passende, zonder hindernissen bereikbare, vlakke, lege en schone ruimte, met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals verlichting, verwarming, elektriciteit etc. In het geval van plaatsing van een vloerbedekking door Tapijtwereld dient de oude vloerbedekking te zijn verwijderd door Opdrachtgever.
3. Behoudens opzet of grove schuld is Tapijtwereld niet aansprakelijk voor schade die op locatie door haar medewerkers, dan wel door haar ingehuurde monteurs, wordt veroorzaakt.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Zaken geleverd door Tapijtwereld aan Opdrachtgever blijven, hoewel ter beschikking gesteld aan deze, eigendom van Tapijtwereld, totdat Opdrachtgever de factuur over die zaken en tevens alle kosten die de Opdrachtgever aan Tapijtwereld verschuldigd mocht zijn, zoals onder meer rente, incassokosten en schadevergoeding, heeft voldaan.
2. Opdrachtgever verplicht zich de zaken herkenbaar op te slaan. Hij zal de zaken, welke volgens dit beding nog eigendom zijn van Tapijtwereld alleen mogen vervreemden indien dit geschiedt in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten.
3. Opdrachtgever verplicht zich terugname van de zaken mogelijk te maken door toegang te verlenen tot gebouwen en/of bedrijfsterrein gedurende de normale kantooruren.
4. Opdrachtgever is gehouden Tapijtwereld onverwijld op de hoogte te stellen van (buiten)gerechtelijke maatregelen van derden, verband houdende met de zaken die ingevolge dit artikel eigendom van Tapijtwereld zijn.

Artikel 11. Betaling
1. Tapijtwereld heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid van Opdrachtgever te verlangen. Bij consumenten zal de gevraagde vooruitbetaling maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is Opdrachtgever aan Tapijtwereld een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Tapijtwereld betaling alsnog uitblijft, heeft Tapijtwereld bovendien het recht aan Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat Tapijtwereld
de consument bij aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen zal geven om alsnog te betalen.
6. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen voor consumenten:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door Opdrachtgever, heeft Tapijtwereld het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een naar het oordeel van Tapijtwereld deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
8. Door Opdrachtgever gedane betalingen worden door Tapijtwereld eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
9. Opdrachtgever, niet zijnde een consument, mag de vorderingen van Tapijtwereld niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Tapijtwereld heeft. Dit geldt eveneens indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Dit lid is niet van toepassing op de consument.

Artikel 12. Reclames
1. Reclames betreffende door Tapijtwereld verzonden facturen, dienen, uitsluitend schriftelijk, binnen veertien dagen na dagtekening van de betreffende factuur bij Tapijtwereld te zijn ingediend. Reclames ten aanzien van door Opdrachtgever verwerkte zaken, ook indien zulks na de reclamering plaatsvindt, zijn niet mogelijk.
2. Voor reclames met betrekking tot afgeleverde zaken of verrichte werkzaamheden geldt dat Opdrachtgever verplicht is deze terstond bij aflevering te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon, doch in ieder geval binnen 3 werkdagen de zaken en werkzaamheden op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en de werkzaamheden juist te zijn uitgevoerd en aan de overeenkomst te beantwoorden.
3. Gebreken bij een deel van de geleverde zaken geeft Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele levering.
4.Reclames ten aanzien van verborgen gebreken welke uitsluitend bij gebruik door de eindgebruiker kunnen blijken, zullen slechts dan aanvaard worden indien zij binnen 10 dagen door de eindgebruiker schriftelijk ter kennis van Opdrachtgever zijn gebracht. De Opdrachtgever dient Tapijtwereld vervolgens binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bedoelde schriftelijke kennisgeving op de hoogte te stellen.

Artikel 13. Ontbinding en annulering
1. De overeenkomst kan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en deze een redelijke termijn om alsnog tot nakoming over te gaan heeft laten verstrijken. Rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Bij bestellingen op de webshop door consumenten geldt in tegenstelling tot onderhavig lid, artikel 11a van onderhavige algemene voorwaarden tijdens de bedenktermijn van 14 dagen.
2. Indien op het moment van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, dat nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Tapijtwereld vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding terstond opeisbaar.
3. Onverminderd het hieromtrent in het voorgaande gestelde behoudt Tapijtwereld zich het recht voor de lopende overeenkomsten tussen haar en Opdrachtgever te ontbinden, ongeacht of aan de overeenkomst(en) reeds geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven, en wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop Opdrachtgever: in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan, in (voorlopige) surséance van betaling geraakt, tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten, er op zijn vermogensbestanddelen beslag gelegd wordt, hij onder curatelestelling of bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren, is hij aan Tapijtwereld een schadevergoeding verschuldigd. Tapijtwereld heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. De consument is in dat geval verplicht Tapijtwereld een redelijke vergoeding voor door Tapijtwereld geleden verlies of gederfde winst te betalen. Indien de bestelde zaken reeds afgesneden of bewerkt zijn dan is Opdrachtgever, ook zijnde de consument, in ieder geval 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 13a Herroepingsrecht voor consumenten bij bestelling in de webwinkel.
1. Het onderhavige artikel geldt uitsluiten voor consumenten die via de webwinkel een bestelling doen.
2. In het geval consument een bestelling heeft gedaan in de webwinkel dan heeft hij het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst van de zaak zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten start op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Consument heeft na ontbinding 14 dagen om het product retour te sturen, het orderbedrag inclusief verzendkosten wordt dan gecrediteerd. De kosten voor retour naar de webwinkel zijn voor rekening van consument. Indien consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Tapijtwereld geretourneerd worden.
2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kan consument contact met Tapijtwereld opnemen via info@fabrieksverkoopgenemuiden.nl. Tapijtwereld zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is door Tapijtwereld.
3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het in het vorige lid vermelde herroepingsrecht ligt bij consument.
4. Tijdens de bedenktijd zal consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
5. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6. Tapijtwereld sluit het herroepingsrecht van consument uit voor producten die door Tapijtwereld tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van consument en voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Ook sluit Tapijtwereld het herroepingsrecht van consument uit bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
7. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Tapijtwereld een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Tapijtwereld is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Tapijtwereld, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid van Tapijtwereld voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding (in welke vorm dan ook), indirecte schade, gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade.
2. Tapijtwereld is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen alsmede schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking of informatie van Opdrachtgever.
3. Indien en voor zover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades rechtens niet toelaatbaar wordt geacht, zal het uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag waartoe Tapijtwereld haar aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzeke-ringsovereenkomst. Indien de verzekeraar niet uitkeert is de schadevergoedingsplicht van Tapijtwereld beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
4. Opdrachtgever is gehouden Tapijtwereld te vrijwaren en eventueel schadeloos te stellen ter zake van aanspraken of schadevergoe-ding, welke derden ten laste van Tapijtwereld mochten maken in verband met de schending van intellectueel of industrieel eigendom, door het gebruik van tekeningen, gegevens, materialen, onderdelen, dan wel door toepassing van een bepaalde werkwijze, welke aan Tapijtwereld door of vanwege Opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven.
5. Opdrachtgever moet Tapijtwereld uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken. Indien Opdrachtgever een consument is geldt een termijn van 1 jaar.

Artikel 15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen Tapijtwereld en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, Tapijtwereld is echter altijd bevoegd een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtgever is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Tapijtwereld. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Tapijtwereld schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de bevoegde rechter in Zwolle.

Artikel 16. Conversie
1. In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan dient de bepaling uitgelegd te worden op een wijze die zowel het belang van Tapijtwereld bij de bepaling, als het belang van Opdrachtgever in acht neemt.
2. In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt en toepassing van lid 1 niet mogelijk is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.